Herbestemming

Kerk en Klooster op Zuilen - Utrecht

In opdracht van de Protestantse Gemeente Utrecht herontwikkelt DODUVA de huidige Bethelkerk. Een oorspronkelijk klooster is een plek om religie te beleven, te wonen en van betekenis te zijn voor de omgeving. Zo’n zelfde functie krijgt de Bethelkerk. De kerkfunctie blijft in aangepaste vorm en in hetzelfde gebouw worden tien appartementen gerealiseerd. Drie woningen worden te koop aangeboden en de zeven huurwoningen zullen te zijner tijd worden bewoond door leden van een leefgemeenschap die ook in de omgeving maatschappelijk actief zullen zijn. Een eigentijds buurtklooster dus in een gemeentelijk monument dat met respect voor de bouwhistorie wordt herbestemd, uitgebreid en energieneutraal wordt gemaakt.

Paaskerk - Baarn

De Paaskerk in Baarn zag zich, net als dit bij veel andere kerken het geval is, genoodzaakt na te denken over de toekomst van de kerk in haar huidige vorm en omvang. Iets wat een kerk natuurlijk doorlopend doet maar soms zijn er aanleidingen die nopen tot grotere beslissingen. Zo ook in de situatie van de Paaskerk. Met als startpunt haar visie op het gemeente-zijn heeft de Paaskerk scenario’s opgesteld met betrekking tot de fysieke consequenties die daarbij horen. Tijdens dat proces zijn wij met de Paaskerk in gesprek geraakt. Er ontstond direct een klik op inhoud, visie en proces. DODUVA adviseert en begeleidt de Paaskerk nu in het herontwikkelingstraject van de locatie Paaskerk. Concreet betekent dit dat we de Paaskerk helpen een nieuwe situatie te creëren waarbij de Paaskerk delen van de locatie verkoopt, het bestaande monumentale kerkgebouw restaureert, de nevenruimten herschikt en het geheel wordt verduurzaamd. Zo creëren we samen een Paaskerk die, wat betreft de fysieke omstandigheden, weer 30 jaar vooruit kan.

Marcuskerk - Utrecht

Utrecht, een echte kerkenstad! Toch zijn, als je naar het recente verleden kijkt, al veel kerken uit het straatbeeld verdwenen. Gevestigde kerken worden kleiner en ‘nieuwe’ kerken groeien, zo zie je met regelmaat. Recent bleek ook de Marcuskerk in Hoograven verkocht te moeten worden omdat de daarin gevestigde kerkelijke gemeente, vanwege de afnemende omvang, samenging met een andere wijkkerk. DODUVA heeft in opdracht van de Protestantse Gemeente Utrecht zodanige voorbereidende werkzaamheden verricht dat bij de verkoop meerwaarde gecreëerd kon worden. Dit is o.a. gebeurd door bestemmingsplanzekerheid te creëren en zodanige onderzoeken te laten uitvoeren dat onzekerheden voor kopers zijn weggenomen om daarmee de waarde te kunnen laten stijgen. De kerk is dan ook tot tevredenheid van oude en nieuwe eigenaar verkocht en aangekocht. En hoe mooi: de nieuwe eigenaar is een groeiende ‘nieuwe kerk’.

Valkenboskerk - Den Haag

‘Jullie hebben toch ervaring in de herbestemming en het energieneutraal maken van kerken?’ Dat was de vraag van een ontwikkelende bouwer met een koopoptie op de Valkenboskerk. ‘Kun je ons helpen?’ Natuurlijk! Een uitdagende en mooie opgave. Op een markante plek in Den Haag een grote kerk een nieuwe bestemming geven en tegelijk energieneutraal maken. Echt iets voor ons. Thans ligt er een schetsontwerp voor de realisatie van ca. 30 stadsappartementen in een karakteristiek gebouw.

’t Visnet - Huizen

Opnieuw een kerkgenootschap met meerdere kerken in één woonplaats dat, door één van haar gebouwen te verkopen, een financieel gezonde situatie wil creëren voor de overige kerken in haar gemeente. DODUVA is ingeschakeld om de mogelijkheden van herbestemming van het bestaande gebouw, dan wel sloop/nieuwbouw te onderzoeken, voor te bereiden en in de markt te zetten. Ook hier wordt door gedegen vooronderzoek en marktconsultatie de opdrachtgever geholpen in het creëren van een zo hoog mogelijke maatschappelijke en financiële waarde.

Voor U

DODUVA ondersteunt kerkgenootschappen en eigenaars bij het (gedeeltelijk) herbestemmen van kerkgebouwen. Het verduurzamen van het/de gebouw(en) vormt daarmee een integraal onderdeel.

Door de waarom-hoe-wat vragen in de juiste volgorde te stellen, ontstaan andere inzichten. Dit is de manier waarop DODUVA vraagstukken benadert. En dat in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en indien wenselijk andere deskundigen. Niet fragmentarisch maar integraal. Betrokken en deskundig.

 

DODUVA is preferred supplier van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Kerkbesturen die bij de VKB aankloppen voor advies op het gebied van verduurzamen en/of herbestemmen kunnen gemakkelijk aan door de VKB gescreende bedrijven worden gelinkt.

 

Heeft u een huisvestingsvraagstuk? Lijkt het voortbestaan van de kerk in haar huidige vorm op termijn moeilijk te worden of heeft u de wens uw kerk duurzamer te maken? Neem dan contact op met DODUVA. Samen met onze partners geven wij u graag advies over:

-    mogelijkheden voor besparing van energie

-    energie-opwekmogelijkheden via zonnepanelen, warmtepompen e.d.

-    mogelijkheden tot (gedeeltelijke) herbestemming van uw gebouw.

Copyright DODUVA 2019  l   Vormgeving en ontwikkeling door www.boazoosterom.nl